Lamp Tavern

Lamp Tavern
157 Barford Street, Birmingham, B5 6AH
  • Telephone 0121 622 2599
Photo of Lamp Tavern