Market Place

Market Place
Market Place, Devizes, Wiltshire, SN10 1HS