Baylham House Rare Breeds Farm Mill

Baylham House Rare Breeds Farm Mill
Ipswich, Suffolk, IP6 8LG