Peckham Rye Multistorey Car Park

Peckham Rye Multistorey Car Park
Rye Lane, London, SE15 4ST