Templeton on the Green

Templeton on the Green
The White Studios 410–412, 69 Templeton Street Glasgow Green, Glasgow, G40 1DA
Photo of Templeton on the Green