Eltham Parish Church – St John the Baptist

Eltham Parish Church – St John the Baptist
Eltham High Streeet, Eltham, London, SE9 1DH
  • Telephone 020 8859 1242
Photo of Eltham Parish Church – St John the Baptist