Addlestone Methodist Church

Addlestone Methodist Church
71 Station Road, Addlestone, KT15 2AR
Photo of Addlestone Methodist Church