Kelvinside Hillhead Parish Church

Kelvinside Hillhead Parish Church
Observatory Road, Glasgow, G12 9AR
Photo of Kelvinside Hillhead Parish Church